12 สิงหา

12 สิงหา

ถวายพระพร

84 พรรษา

84 พรรษา

18ปี กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

18ปี กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ซ่อมสร้างล้างใหม่ กศน.ทำให้

รับสมัคร

รับสมัคร

ถวายพระพรวันที่6 ม.ค.2554

Loading...

ข่าวสาร

**กศน.อำเภอเมืองนครปฐม 034-289039 , 034-305683**

นาฬิกา

คณะกรรมการการประเมินเทียบระดับ


นางรัชนี    จันทรอัมพร
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐมคณะกรรมการการประเมินเทียบระดับ มิติประสบการณ์ (เชิงประจักษ์)

ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
นายทวี  ณ  ระนอง
คณะกรรมการด้านการพัฒนาอาชีพนายปรีชา   ดวงแก้ว
คณะกรรมการด้านการพัฒนาอาชีพ นางวิริตา   พูลสุข
 คณะกรรมการด้านการพัฒนาอาชีพ นายธนกร   บุตรมั่น
 คณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนนางจิตระการ   พรหมเรขา
คณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน

นายสุทัศน์   ปทะวานิช
คณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน นายพยุง   ศรันยูญาติวงศ์
 คณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต นายสมชาย   มียินดี
  คณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต นายประวิทย์   วิลัยนุช
 คณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต นางสุธาสินี   บารมีรังสิกุล
 เลขานุการ นายวิกูล   ชมภูศรี
 เลขานุการ นางสาวสุกัญญา   นิมิตโภคานันท์
 เลขานุการ นางสาววนิดา   สุริยาวงษ์
ผู้รับผิดชอบ งานเทียบระดับ