12 สิงหา

12 สิงหา

ถวายพระพร

84 พรรษา

84 พรรษา

18ปี กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

18ปี กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ซ่อมสร้างล้างใหม่ กศน.ทำให้

รับสมัคร

รับสมัคร

ถวายพระพรวันที่6 ม.ค.2554

Loading...

ข่าวสาร

**กศน.อำเภอเมืองนครปฐม 034-289039 , 034-305683**

นาฬิกา

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
                    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม (กศน.อำเภอเมืองนครปฐม)  ( Mueng Nakhonpathom  District Non-Formal  and Informal  Education Centre)  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๗  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐  โทรศัพท์          ๐-๓๔๒๘- ๙๐๓๙ , ๐-๓๔๓๐- ๕๖๘๓   โทรสาร ๐-๓๔๒๘- ๙๐๓๙  สังกัด   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม เป็นสถานศึกษาจัดตั้ง  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘  โดยใช้อาคารฝึกอาชีพของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม)  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม  เดิมใช้ชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครปฐม  ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบันตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามประกาศอำนาจหน้าที่และรายชื่อสถานศึกษา   สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาตามลำดับ ดังนี้
                   ๑. นางอัญชุลี   จันทรมณี   ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครปฐม   ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ๒๕๔๕  
          ๒. นางปราณี   มหาชน   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครปฐม   ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒
. นายธนิต   บุญประเสริฐ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม  ตั้งแต่วันที่  ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๒ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๔. นางชุติมณฑน์  เรืองกาญจนสุรีย์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม  ตั้งแต่วันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน

ข้อมูลชุมชน
          อำเภอเมืองนครปฐม  มีพื้นที่ ๔๑๗.๔๔ ตร.กม.  มีอาณาเขต  ดังนี้
          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   อำเภอกำแพงแสน  อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้             ติดต่อกับ   อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบางแพ 
   จังหวัดราชบุรี                                
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   อำเภอนครชัยศรี  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ
                   อำเภอเมืองนครปฐม  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง  พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร และเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่  คือ  พื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ ๘๐  ใช้ด้านเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ ๑๗ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  อาคารพาณิชย์ และร้อยละ ๓ ใช้ด้านอุตสาหกรรม ในด้านแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นคลอง หนอง บึง ขนาดเล็ก มีคลองธรรมชาติ  จำนวน ๔๒ สาย ระยะทางรวมประมาณ ๒๐๙.๗ กิโลเมตร  คลองที่สำคัญ คือ คลองเจดีย์บูชา คลองท่าผา-บางแก้ว เป็นต้น โดยมีระบบส่งน้ำ และระบายน้ำของชลประทานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดปี  
สภาพภูมิอากาศ
                   สภาพอากาศโดยทั่วไปของอำเภอเมืองนครปฐม  มีลักษณะภูมิอากาศ คล้ายคลึงกับอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดนครปฐม จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านในเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านในเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม  นอกจากนี้ยังมีลมตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้   เริ่มพัดผ่านเข้ามาในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว  ทำให้เกิดฤดูกาล  ๓ ฤดู คือ
                   ฤดูร้อน           อยู่ระหว่างเดือน           กุมภาพันธ์ เมษายน
                   ฤดูฝน             อยู่ระหว่างเดือน           พฤษภาคม ตุลาคม
                   ฤดูหนาว          อยู่ระหว่างเดือน           พฤศจิกายน มกราคม
เขตการปกครอง
การปกครองท้องที่
          การแบ่งเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอเมืองนครปฐม แบ่งออกเป็น ๒๕ ตำบล ๒๑๔ หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
ลำดับที่
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
.
โพรงมะเดื่อ
๑๗
.
ทัพหลวง    
๑๔
.
สระกระเทียม
๑๔
๔.
บ้านยาง    
๑๑
.
มาบแค 
๖.
บางแขม
๑๐
๗.
หนองปากโลง   
๑๐
๘.
หนองงูเหลือม
๑๐
๙.
ตาก้อง 
๑๐
๑๐.
นครปฐม
๑๐
๑๑.
สามควายเผือก  
๑๒.
ทุ่งน้อย     
๑๓.
ธรรมศาลา
๑๔.
พระประโทน    
๑๕.
ดอนยายหอม
๑๖.
บ่อพลับ
๑๗.
วังตะกู 
๑๘.
ลำพยา

๑๙.
ห้วยจระเข้
๒๓.
หนองดินแดง    
๒๐.
วังเย็น       
๒๔.
สนามจันทร์
๒๑.
สวนป่าน
๒๕.
พระปฐมเจดีย์
๗๕  ชุมชน
๒๒.
ถนนขาด 
การปกครองส่วนท้องถิ่น
          เทศบาล   ประกอบด้วย
-  เทศบาลนคร ๑ แห่ง คือ เทศบาลนครนครปฐม ประกอบด้วยชุมชน ๗๕ ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบางแขม (หมู่ที่ ๙) ตำบลหนองปากโลง (หมู่ที่ ๕) ตำบลพระประโทน (หมู่ที่ , ๒, ๔, ,๗, , ๙) ตำบลสนามจันทร์ (หมู่ที่ , ๒, , ๖) ตำบลนครปฐม (หมู่ที่ ๕, , , ๙)  ตำบลลำพยา (หมู่ที่ ๒ ๓) ตำบลบ่อพลับ (หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙) และตำบลห้วยจระเข้ (หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๖, ๗)
-  เทศบาลตำบล  ๓  แห่ง  ได้แก่
1.    เทศบาลตำบลธรรมศาลา   ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลธรรมศาลา
2.     เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองดินแดงและตำบลโพรงมะเดื่อ
3.    เทศบาลตำบลดอนยายหอม   ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนยายหอม
องค์การบริหารส่วนตำบล    ๒๔ ตำบล

สถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองนครปฐม
          อำเภอเมืองนครปฐม  มีสถานศึกษาที่ให้บริการจัดการศึกษาในระบบอย่างทั่วถึงทุกระดับ ทั้งที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครปฐม ฯลฯ ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม  ประกอบด้วย
§   ระดับ ก่อนวัยเรียน
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ แห่ง 
§   ระดับ อนุบาล
   -  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ
§   ระดับ ประถมศึกษา  
              ๑. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต ๑ จำนวน  ๕๑ แห่ง 
๒. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย ๒ แห่ง   
-   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
-   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
๓. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดเอกชน ๒๐ แห่ง
§    ระดับมัธยมศึกษา
             สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  สังกัด เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต ๑ จำนวน ๘ แห่ง
             ๒.  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด เทศบาล ๗ แห่ง  
                   -   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
                   -   โรงเรียนเทศบาล ๒ วันเสนหา (สมัครพลผดุง)
                   -   โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)
                   -   โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ )
                   -   โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
                    -   โรงเรียนทวารวดี
                   -   โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
             สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัย  ๒ แห่ง
-   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
-   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
§    ระดับ ปวช. / ปวส.
             ๑.  สถานศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. 
                 ๑.๑  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ ระดับอาชีวศึกษา จำนวน ๕ แห่ง
-   วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
-   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
-   เทคโนโลยีนครปฐม
-   ช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี
-   วิทยาลัยสารพัดช่าง
.  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ๑ แห่ง
                   -  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งแรกในประเทศไทย
§    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  ๒  แห่ง
๑. สังกัด  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                 -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม
(กศน.อำเภอเมืองนครปฐม)
. สังกัด  เทศบาลนครนครปฐม
   -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย


§ ระดับอุดมศึกษา  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   จำนวน  ๓ แห่ง
-  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
-  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
-  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สถานพยาบาลในอำเภอเมืองนครปฐม
               -  สถานพยาบาลที่สังกัด กระทรวงสาธารณสุข  ๑ แห่ง   คือ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
                -  สถานพยาบาลเอกชน ๓ แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลสนามจันทร์  โรงพยาบาลคริสเตียน
และโรงพยาบาลเทพากร 
               -  สถานีอนามัย  จำนวน  ๒๕  แห่ง
               -  คลินิกทุกประเภท

ศาสนสถานในอำเภอเมืองนครปฐม
          อำเภอเมืองนครปฐม  ประชาชนนับถือ ศาสนาพุทธ ๑๙๘,๙๐๕ คน นับถือศาสนาคริสต์ ๑,๕๔๒ คน  และนับถือศาสนาอิสลาม  ๑๑๗ คน   อำเภอเมืองนครปฐม มีพระอารามหลวง  ๔  แห่ง   ดังนี้
-  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 
-  วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร  
-  วัดเสนหา 
                   -  วัดพระงาม
          วัดในพระพุทธศาสนา  มีจำนวน ๓๐ แห่ง  ได้แก่  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร   วัดไผ่ล้อม  วัดเสนหา  วัดไร่เกาะต้นสำโรง  วัดเกาะวังไทร  วัดดอนยายหอม  วันดอนขนาก  วัดตาก้อง วัดพะเนียงแตก   วัดลาดปลาเค้า      วัดบางแขม  วัดวังตะกู  วัดหนองงูเหลือม  วัดทัพหลวง  วัดทัพยายท้าว  วัดโพรงมะเดื่อ         วัดสามกระบือเผือก     วัดธรรมศาลา  วัดพระงาม  วัดพระประโทณเจดีย์  วัดห้วยจรเข้  วัดรางปลาหมอ  วัดสระกระเทียม  วัดใหม่ห้วยลึก     วัดหนองดินแดง  วัดใหม่ปิ่นเกลียว  วัดดอนเสาเกียด  วัดวังเย็น วัดทุ่งรี   วัดม่วงตารส
          ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม  ในจังหวัดนครปฐม มีเพียงแห่งเดียว คือ มัสยิดปากีสถาน (ปาทาน)  ประเทศไทย  จ.นครปฐม  ตั้งอยู่ตำบล  ห้วยจระเข้  โดยตั้งเป็นทางการ  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
ศาสนาคริสต์  เป็นศาสนสถานนิกายโปรเตสเตนท์  ๙ แห่ง   นิกายโรมันคาธอลิก ๕  แห่ง

ประเพณีและวัฒนธรรม
                   อำเภอเมืองนครปฐม มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองสำคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน รวมถึงงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สำคัญ ดังนี้ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์  งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม  ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์  ประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า  และประเพณีแห่ธงสงกรานต์ตำบลโพรงมะเดื่อ

แหล่งท่องเที่ยว
          อำเภอเมืองนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยอย่างต่อเนื่อง  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอเมืองนครปฐม  ได้แก่  พระราชวังสนามจันทร์  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  องค์พระปฐมเจดีย์  พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาไทย  วัดพระประโทณเจดีย์ 

ครูและบุคลากร        
                   ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม
  มีจำนวน  ๓๑  คน  เป็นชาย  จำนวน  ๑๐  คน  เป็นหญิงจำนวน  ๒๑  คน ดังนี้
                   ผู้บริหารและข้าราชการครู          ๓   คน
                   ๒.  บรรณารักษ์                          ๑   คน
                   ๓.  บรรณารักษ์ (อัตราจ้าง)                คน
                      ลูกจ้างประจำ                       ๑   คน               
๕.  พนักงานราชการ                   ๒๒  คน 
                   ๖.  ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน       -   คน
                   ครูประจำกลุ่มเด็กเร่ร่อน            ๒   คน
                   ครูประจำกลุ่ม ปวช.                 ๑   คน
                                      รวมทั้งสิ้น           ๓๑   คน
 ผู้บริหาร และข้าราชการครู

ที่
ชื่อ-สกุล
อายุ (ปี)
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
นางชุติมณฑน์  เรืองกาญจนสุรีย์
๔๘
ผู้อำนวยการฯ

น.ส.นิภาภรณ์  เตียงลัดดาวงศ์
๕๓
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. สังคมศึกษา
ศษ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางอรวรรณ   มหายศนันท์
๔๒
ครูชำนาญการ
ค.บ. การปฐมศึกษา
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
         
ข้าราชการพลเรือน

ที่
ชื่อ-สกุล
อายุ (ปี)
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
นางพรเพ็ญ    ขยันดี
๔๕
บรรณารักษ์ ๗ว
บรรณารักษ์ศาสตร์

พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน)

ที่
ชื่อ-สกุล
อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ
น.ส.สุวรรณา  หมื่นจง
๔๙
ค.บ. ศิลปศึกษา
อ.เมืองนครปฐม
นายวิกูล       ชมภูศรี
๔๕
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
ต.บ้านยาง , ต.หนองงูเหลือม    ต.โพรงมะเดื่อ ,ต.วังตะกู          ต.ทัพหลวง
น.ส.พรทิพย์    ฤทธิรุ่งเรือง
๓๗
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
ต.ธรรมศาลา , ต.ดอนยายหอม  ต.ถนนขาด ,ต.พระประโทน ,    ต.ห้วยจระเข้
น.ส.วนิดา       สุริยาวงษ์
๓๖
ศษ.บ. การวัดผลการศึกษา
ต.มาบแค ,ต.ทุ่งน้อย ,ต.บ่อพลับ ต.สามควายเผือก , ต.ตาก้อง
นางสุธาสินี     บารมีรังสิกุล
๓๕
บธ.บ. การเงินการธนาคาร
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
ต.พระปฐมเจดีย์ , ต.ลำพยา ,   ต.หนองปากโลง ,ต.นครปฐม ,   ต.สนามจันทร์
นายคงศักดิ์     โฉมยงค์
๒๙
ศศ.บ รัฐประศาสนศาสตร์
ต.บางแขม ,ต.วังเย็น,ต.สวนป่าน
ต.สระกะเทียม , ต.หนองดินแดง

          ครูศูนย์การเรียนชุมชน / หัวหน้า กศน.ตำบล
ที่
ชื่อ-สกุล
อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ
๑.
นายประวิทย์    วิลัยนุช
๕๗
ศษ.บ. ปฐมวัย
กศน.ตำบลทุ่งน้อย
๒.
นายเอกณรงค์   นพวงษ์ศิริ
๓๖
ค.บ. สังคมศึกษา
กศน.ตำบลบ่อพลับ
๓.
น.ส.นิรมล       วีระอมรกุล
๓๙
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กศน.ตำบลธรรมศาลา
๔.
นายฉัตรชัย      ใจเย็น
๓๗
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
กศน.ตำบลโพรงมะเดื่อ
๕.
น.ส.สุกัญญา  นิมิตโภคานันท์
๓๓
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
กศน.ตำบลห้วยจระเข้
๖.
น.ส.นฤมล        มูลทองชุน
๓๓
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
กศน.ตำบลหนองปากโลง
๗.
น.ส.สายพิณ      ดิษแช่ม
๓๒
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
กศน.ตำบลสามควายเผือก
๘.
น.ส.ผกามาส     พาคำ
๒๘
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
กศน.ตำบลสนามจันทร์

          ครูศูนย์การเรียนชุมชน / หัวหน้า กศน.ตำบล
ที่
ชื่อ-สกุล
อายุ(ปี)
วุฒิการศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ
๙.
น.ส.คริษฐา       วงศ์อักษร
๓๓
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
กศน.ตำบลพระประโทน
๑๐.
น.ส.จิณห์นิภา   สุขเจริญเลิศ
๓๒
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ
กศน.ตำบลหนองงูเหลือม
๑๑.
นายอาทร          ดีรื่น
๓๓
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์
๑๒.
นายณัชพล       ศรีพัฒนพร
๒๔
ค.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
กศน.ตำบลตาก้อง
๑๓.
น.ส.ตวงพร       ศรีศักดา
๒๔
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
กศน.ตำบลดอนยายหอม
๑๔.
นายศิรศักดิ์   จีระสิริวรโชติ
๓๕
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
กศน.ตำบลวังเย็น
๑๕.
น.ส.ทัศน์ชลิดา  ทัศนงาม
๒๖
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
กศน.ตำบลนครปฐม
๑๖.
นางสาวพรสุดา  พจน์ธนกรกุล
๒๒
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
กศน.ตำบลวังตะกู
ลูกจ้างประจำ
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ(ปี)
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
๑.
นายมนัส   ริ้วทองชุ่ม
๕๓
พนักงานพิมพ์ดีด
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูประจำกลุ่มเด็กเร่ร่อน

ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ(ปี)
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
๑.
นายวุฒิภัทร   จึงสมานุกูล
๓๕
ครูประจำกลุ่ม
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
๒.
นายไพโรจน์   บุญประเสริฐ
๒๔
ครูประจำกลุ่ม
บธ.บ. บริหารธุรกิจ

ครูประจำกลุ่ม ปวช.

ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ(ปี)
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
๑.
น.ส.นารีรัตน์  ธรรมนิมิตโชค
๒๔
ครู ปวช.
บธ.บ. บริหารธุรกิจ